Skip to main content

Vázené dotknuté osoby,

v tomto informačnom memorande vám chceme v súlade s § 19 zákona c. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v spojení s cl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (dalej len „Nariadenie“) poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov našou spolocnostou.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky, zavolajte na našu číslo:  +421 908 555 665 alebo pošlite email na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

OBSAH

Kto je správca vašich osobných údajov? 
Koho osobné údaje spracúvame?
Aké osobné údaje spracúvame? 
Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú? 
Na aké úcely spracúvame vaše osobné údaje? 
Ako dlho budeme spracúvatˆ vaše osobné údaje? 
Je nevyhnutné, aby sme spracúvali vaše osobné údaje?
Komu poskytneme vaše osobné údaje?
Budú vaše osobné údaje prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?
Dochádza na našej strane k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu? 
Aké sú vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 
Ako môzete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov? 
 

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom osobných údajov je naša Spoločnosť Peter Obert - CREATIVEMINDS, Škultétyho 527/5, 94911 Nitra, Slovenská republika,, IČO: 50119079, zápis: Obchodný register Okresného úradu Nitra, Číslo živnostenského registra: 470-18550

2. KOHO OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Kategóriami dotknutých osôb sú klienti, obchodní predajcovia – fyzické osoby a úcastníci našich akcií.

3. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Základné identifikacné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska.
Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.?
IP adresa
Fotografie
4. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v registrácii na tomto webovom sídle.

5. NA AKÉ ÚČELY SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje spracúvame za úcelom:

Spolupráce s obchodnými predajcami;
Zasielania marketingových informácií;
Udrziavania kontaktov s vami;
Zdokumentovania a prezentovania našej cinnosti;
Prevádzkovania cookies na našej web stránke,
Riešenia prípadných sporov.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša spolocnost bude spracúvat vaše osobné údaje získané na základe vyplnenia formulára po dobu, po ktorú je to nevyhnutné podla zákona o úctovníctve a zákona o archívnictve.

Ak ste nám udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, vaše osobné údaje budeme spracúvat po dobu 10 rokov od jeho udelenia, ak neodvoláte svoj súhlas skôr.

7. JE NEVYHNUTNÉ, ABY SME SPRACÚVALI VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Áno, je to skutocne potrebné, aby naša spolocnost spracúvala vaše osobné údaje. V opacnom prípade nebude mozné s vami dosiahnut žiaden úcel, pre ktorý nám udelujete svoj súhlas.

 

8. KOMU POSKYTNEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Kto okrem našej spolocnosti bude mat prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám s výnimkou týchto spolocností:

Dorucovacie spolocnosti;
Naši obchodní predajcovia;
Úctovná spolocnost;
Marketingové spolocnosti, s ktorými spolupracujeme;
Náš turecký partner a výrobca produktov FARMASI;
Advokáti;
Exekútori.
Vaše osobné údaje poskytneme príjemcom len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu, a budeme dbat na to, aby rovnako chránili vaše osobné údaje.

9. BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII?

Naša spolocnost spolupracuje sospoločnosťou, ktorá je zástupcom na území Slovenskej republiky výrobcu produktov FARMASI a to spolocnost TAN-ALİZE KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş., s ktorou úzko spolupracuje a za úcelom zlepšenia našich produktov a plnenia zmlúv budú Vaše osobné údaje prenášané do Turecka. Ubezpecujeme Vás, ze spracúvanie osobných údajov v tretej krajine bude prebiehat podla presných pravidiel a s cielom zabezpecit najvyšší stupen ich ochrany.

10. DOCHÁDZA NA NAŠEJ STRANE K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Nie, nerobíme zautomatizované rozhodnutia na základe vašich osobných údajov.

11. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre našu spolocnost dôlezité a ich ochrana je našou prioritou. Pri spracúvaní osobných údajov máte nasledujúce práva:

 

Právo poziadat o prístup k osobným údajom

Máte právo poziadat našu spolocnost o potvrdenie toho, či  spracúvame vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získat prístup k informáciám o ich spracúvaní v nasledovnom rozsahu:

O úceloch spracúvania osobných údajov;
O kategóriách spracúvaných osobných údajov;
O príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo majú byt osobné údaje poskytnuté;
O dobe uchovávania osobných údajov;
O Vašich právach a to o práve pozadovat opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, o práve namietat spracúvanie osobných údajov, o práve podat návrh na zacatie konania  na Úrad na ochranu osobných údajov;
O zdroji vašich osobných údajov, ak sme ich nezískali od vás;
O tom, ci dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu;
O našich zárukách pre vás v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov, avšak v prípadoch opakovaných ziadostí sme oprávnení úctovat primeraný poplatok zodpovedajúci našim administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my vaše osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) - môzete nás poziadat, aby sme vymazali vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

osobné údaje uz nie sú potrebné na úcely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané;
odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli vaše osobné údaje spracúvané, a neexistuje ziaden další právny dôvod na ich spracúvanie;
vzniesli ste námietku proti tomu byt predmetom rozhodovania zalozeného na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov a neexistujú ziadne prevazujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracúvanie, alebo ste vzniesli námietky proti spracúvaniu vašich osobných údajov na úcely priameho marketingu;
vaše osobné údaje boli spracúvané nezákonne;
vaše osobné údaje musia byt vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v Zákone na ochranu osobných údajov, osobitnom zákone alebo medzinárodnej zmluve, ktorá sa vztahuje na našu spolocnost;
vaše osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou sluzieb informacnej spolocnosti.
 

Právo na obmedzenie spracúvania - môzete nás poziadat, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

vzniesli ste námietku proti správnosti osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie správnosti vašich osobných údajov;
spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné, avšak namiesto vymazania ziadate obmedzenie ich spracúvania;
vaše osobné údaje uz nie sú pre nás potrebné na pôvodný úcel, avšak sú potrebné pre vás na uplatnenie právneho nároku;
vzniesli ste námietku proti tomu byt predmetom rozhodovania zalozeného na automatizovanom spracúvaní vašich osobných údajov, a to na dobu, kým nebude overené, ci  máme oprávnené dôvody ich spracúvania, ktoré prevazujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekázky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného žiivota alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môzete tiez uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať návrh na zacatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo podat návrh na zacatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov, Hranicná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika v zmysle § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Kde môzete práva uplatniť?

Jednotlivé práva môzete uplatniť v našej spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421908555665  poslaním e-mailu na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo písomnou ziadosťou zaslanou do sídla spoločnosti Peter Obert - CREATIVEMINDS, Škultétyho 527/5, 94911 Nitra, Slovenská republika,

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet ziadostí môzeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace.O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovatˆ.

 

10. AKO MÔZETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je zalozený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,že ho môzete kedykoľvek odvolať.

 Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
Komu odvolanie podávate. Odvolanie prosíme adresovať: Peter Obert - CREATIVEMINDS, Škultétyho 527/5, 94911 Nitra, Slovenská republika,
Informáciu, ze udelený súhlas odvolávate alebo ze si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje pre určitý úcel, pre ktorý ste nám súhlas udelili. V prípade, ak úcel nebude uvedený, budeme to povazovat za odvolanie všetkých súhlasov so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám udelili.
Akým spôsobom môzem odvolanie súhlasu urobit?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je mozné dorucit  v písomnej podobe na adresu Peter Obert - CREATIVEMINDS, Škultétyho 527/5, 94911 Nitra, Slovenská republika, zaslat e-mailom alebo zrušit udelenie súhlasu prostredníctvom našej web stránky.
Tieto podmienky nadobúdajú úcinnost dnom 25.05.2018.