Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na sobotu po páté neděli postní -

Založení života

Po devíti letech budování komunity v Novém Jeruzalémě jsme došli k přesvědčení, že lze stavět pouze na životě. Všechno ostatní je písek. Nejde stavět na strachu, vině, nátlaku, dokonce ani na idealismu. Nemůžeme stavět na pasážích evangelia, církevních přikázáních nebo papežských na­řízeních, jestliže nás v posledku nepřivádějí k životu.

Nemůžeme stavět na smrti. Neodpouštění, potlačovaná zranění, vytěsněné pocity, podvědomý hněv nakonec prokážou svou neschopnost zakládat společenství. Krátkodobě se mohou jevit jako energie, ale časem se ukážou ja­ko energie negativní, neschopná reálného života. „Moudrost si vystavěla dům…“ (Př 9,1). A moudrost také ví, že lze stavět pouze na základě života. Tato cesta do stále hlubšího života je esencí společenství víry.

Foundation of Life

We became convinced in nine years of community building at New Jerusalem that you can only build on life. All else is sand. You cannot build on fear, guilt, coercion or even idealism, You cannot build on gospel passages, Church commandments or papal mandates unless they are ultimately putting you in touch with life.

You cannot build on death. Unforgiveness, repressed hurts, denied feelings, unconscious anger will eventually show themselves as unfit foundations for community. They might appear to be energy in the short run, but they will in time show themselves to be negative energy, incapable of real life. “Wisdom has built herself a house” (Proverbs 9:1, Jb). And wisdom knows that you can only build on the foundation of life.

This journey into ever deeper life is the essence of faith community.

from Sojourners, “All of Life Together Is a Stage”

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar