Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na Třetí neděle v mezidobí -

Dar viny

Stupně 4, 5 a 6 z Dvanácti stupňů:

4. Odvážně jsme prováděli morální inventuru sebe sama.

5. Připouštěli jsme exaktní povahu svých pochybení vůči Bohu, sobě samým i jiným lidským bytostem.

6. Byli jsme zcela připraveni k tomu nechat Boha, aby všechny tyto charakterové vady odstranil.

Příběh ženy přistižené při cizoložství je dokonalým příkladem, jak Ježíš dává lidem „dar viny“. To je ovšem něco, co by naše dnešní rafinovaná liberální společnost vůbec nepovažovala za možné ani žádoucí. Řekl jí dvě věci: 1. „Neodsuzuji tě“ (odpovědí není hanba) a 2. „Jdi a už nehřeš“ (převezmi vládu nad sebou a změň se).

Tím jí dává stejnou lekci, jakou jsou stupně 4, 5 a 6 programu Dvanáct stupňů: být zcela připraveni nechat Boha, aby odstranil všechny vady charakteru, to znamená přivlastnit si tyto charakterové vady. Nějak v sobě musíme nalézt svobodu a ochotu to udělat. Svět nás učí odmítání, racionalizaci a obviňování.

Ale Ježíš dává dar viny (její vlastnění a zodpovědnost za ni), přičemž odnímá hanbu. Hanba je docela jednoduše strach z opovržení druhými. Všichni ho v sobě máme. Bojíme se, že na nás budou hledět svrchu. Obáváme se, že budeme považováni za nicotné. Bojíme se, že nás budou nenávidět za to, kdo jsme.

Ježíš nikdy lidi nezostuzoval. Naopak je povzbuzoval, aby převzali plnou zodpovědnost za své chyby. To je ta úzká a zdravá cesta, kterou otevírá evangelium i programy Dvanácti stupňů.

The Gift of Guilt

Steps 4, 5 and 6 of The Twelve Steps:

[We]

4. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves.

5. Admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of our wrongs.

6. Were entirely ready to have God remove all these defects of character.

The story of the woman caught in adultery is a perfect example of Jesus giving people the “gift of guilt,” something our sophisticated, liberal society would not imagine possible or desirable. He said two things to her: (1) “I da not condemn you” (shame is not the answer) and (2) “Go and sin no more” (take ownership of yourself and change).

In this he teaches the same lesson as steps 4 and 5 and 6 of the Twelve-Step program. Be entirely ready to have God remove all of these defects of character, which means we’ve got to own all those defects of character. We’ve somehow got to find the freedom and the readiness to want to do this. The world teaches us denial, rationalization and blame.

But Jesus gives the gift of guilt (ownership and responsibility), while taking away shame. Shame is quite simply fear of the contempt of others. We all carry it. We’re afraid of being looked down upon. We’re afraid of being thought of as nothing. We’re afraid of being hated for who we are.

Jesus never shamed people. But he did encourage them to take full responsibility for their mistakes. That’s the narrow and healthy road that the gospel and Twelve-Step programs make possible.

from Breathing Under Water: Spirituality and the 12 Steps

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar