Mladý muž, který neumí plakat, je barbar.
Starý muž, který se neumí smát, je pitomec.
Richard Rohr

Myšlenka na pondělí třicátého třetího týdne v mezidobí -

Svatost

Hned nato přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. (Mt 14,22–23)

Někteří by si mysleli, že to byla ztráta času. Vždyť Ježíš mohl být někde venku a léčit malomocné. V Izraeli bylo mnoho nemocných. Co je to za Mesiáše? Stráví si někde celý den, aby se modlil k Otci. Nicméně Matouš se nám pokouší sdělit hlubší moudrost.

Kde je zdroj tvé moci? Co je jejím základem? Je to jednota s Bohem, nikoli konání dobrých věcí. Jak často činíme základem duchovní služby profesionalitu a moderní přístupy, namísto zvolené jednoty. Nikdy nebude žádný jiný základ pro plodné křesťanství než svatost. Léon Bloy to říká dobře: „V životě je jen jediný smutek, jen jediný – nebýt svatý.“

Sanctity

Then he made the disciples get into the boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up onto the mountain by himself to pray. (Matthew 14:22-23, NAB)

Some may think that this was a waste of time. Jesus could have been out healing lepers. There were many sick in Israel. What kind of messiah is this? He spends the whole day out there praying to his Father. Yet Matthew is trying to tell us about the deeper wisdom.

Where is the source of your power? What is the basis for power? It’s union with God, not doing good things. So often we make the basis for ministry professionalism and up-to-date-ism instead of chosen union. Never will there be any basis for fruitful Christianity except sanctity. Leon Bloy said it well: “There is only one sadness in life, only one – not to be a saint.”

from The Great Themes of Scripture

Pokud chceš tyto denní meditace Richarda Rohra z knihy "Radikální milost" dostávat do své mailové schránky, napiš na iv.hudec(et)gmail.com

Kdo jsme?

Tento web reprezentuje hnutí Chlapi, neformální společenství mužů, kteří hledají takové způsoby duchovního prožívání, se kterými se dokážou jako muži ztotožnit a celou bytostí je žít.


Můžeš se tady setkat s muži, kteří usilují o to být lepšími a více autentickými.

Vytváříme jak reálný tak virtuální prostor pro setkávání. 

Začalo to někdy před rokem 2000 hledáním mužské energie, spirituality i chlapské party a setkáváním v malých skupinách. Pokračovalo to inspirací dílem Richarda Rohra a jeho Rituálem pro přechod do zralé dospělosti a pokračuje to dodnes stovkami setkání v malých skupinách, víkendovými akcemi pro muže i pro otce a děti, rituály i celostátními setkáními pro stovky účastníků a mezinárodní spoluprací s hnutím mužů po celém světě.

Pro řadu z nás je podstatné přátelství s Bohem, pro všechny jsou oporou kamarádi, které tu nalezli.

Vítáme tě mezi námi a těšíme se na společné putování. 

Pavel Hrdina a Martin Šmídek

Role mužů v dnešní době

„Cíl, který je pro mladého člověka zcela normální,
se pro starého stává neurotickou překážkou“ (C.G.Jung)


Stojíme na prahu změn, jak ve společnosti, tak ve světě, stejně tak i v církvi.

Tato skutečnost na nás klade mimořádné nároky. Uvědomuje si tuto naši úlohu ve světě, ve kterém žijeme. Chceme dostát odpovědnosti, která nám byla svěřena. Nejsme na to sami. Učíme se stát bok po boku jeden druhému. Pohybujeme se po horizontále konkrétního života a zároveň jsme pevně ukotveni vzhůru. Jednak jsme si vědomi vlastní zranitelnosti a stínu, ale také zároveň s tím jsme si vědomi, že jsme součástí velkého příběhu stvoření. To nás zbavuje přílišného lpění na výkonu, úspěchu a stoupání. Zjišťujeme, že všechno má v našem životě místo, naše vítězství i nezdary, rány i uzdravení, radost i bolest, život i smrt. Všechno se nám postupně stává dobrými životními učiteli, a stávali se z nás moudří mužové.


O to nám tady jde. Tímto chceme obohacovat svět, ve kterém se odehrává náš život. 

P. Petr Glogar